Tiêu Sơn Tráng Sĩ - Full
Giới thiệu truyện Tiêu Sơn Tráng SĩTiêu Sơn Tráng Sĩ, viết 1940 (có tài liệu nói 1936), là tác phẩm dài nhất của Khái Hưng, trên bốn trăm trang và cũng là tác phẩm công phu nhất của ông, nó đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử cách đây hai trăm năm, thời Lê mạt Nguyễn sơ, dưới triều Cảnh Thịnh năm thứ năm (1797), tức Nguyễn quang Toản lên ngôi 1792. Truyện kiếm hiệp
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 001
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 002
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 003
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 004
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 005
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 006
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 007
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 008
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 009
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 010
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 011
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 012
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 013
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 014
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 015
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 016
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 017
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 018
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 019
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 020
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 021
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 022
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 023
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 024
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 025
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 026
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 027
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 028
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 029
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 030
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 031
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 032
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 033
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 034
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 035
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 036
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 037
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 038
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 039
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 040
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 041
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 042
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 043
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 044
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 045
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 046
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 047
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 048
Tiêu Sơn Tráng Sĩ Chương 049
Các truyện cùng thể loại