Dục vọng đen tối - Còn tiếp...
Giới thiệu truyện Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp. Cô nói: "Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?" Anh cười cười, "bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy phụ nữ chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ."..... Ngôn tình
Dục vọng đen tối Chương 001
Dục vọng đen tối Chương 002
Dục vọng đen tối Chương 003
Dục vọng đen tối Chương 004
Dục vọng đen tối Chương 005
Dục vọng đen tối Chương 006
Dục vọng đen tối Chương 007
Dục vọng đen tối Chương 008
Dục vọng đen tối Chương 009
Dục vọng đen tối Chương 010
Dục vọng đen tối Chương 011
Dục vọng đen tối Chương 012
Dục vọng đen tối Chương 013
Dục vọng đen tối Chương 014
Dục vọng đen tối Chương 015
Dục vọng đen tối Chương 016
Dục vọng đen tối Chương 017
Dục vọng đen tối Chương 018
Dục vọng đen tối Chương 019
Dục vọng đen tối Chương 020
Dục vọng đen tối Chương 021
Dục vọng đen tối Chương 022
Dục vọng đen tối Chương 023
Dục vọng đen tối Chương 024
Dục vọng đen tối Chương 025
Dục vọng đen tối Chương 026
Dục vọng đen tối Chương 027
Dục vọng đen tối Chương 028
Dục vọng đen tối Chương 029
Dục vọng đen tối Chương 030
Dục vọng đen tối Chương 031
Dục vọng đen tối Chương 032
Dục vọng đen tối Chương 033
Dục vọng đen tối Chương 034
Dục vọng đen tối Chương 035
Dục vọng đen tối Chương 036
Dục vọng đen tối Chương 037
Dục vọng đen tối Chương 038
Dục vọng đen tối Chương 039
Dục vọng đen tối Chương 040
Dục vọng đen tối Chương 041
Dục vọng đen tối Chương 042
Dục vọng đen tối Chương 043
Dục vọng đen tối Chương 044
Dục vọng đen tối Chương 045
Dục vọng đen tối Chương 046
Dục vọng đen tối Chương 047
Dục vọng đen tối Chương 048
Dục vọng đen tối Chương 049
Dục vọng đen tối Chương 050
Dục vọng đen tối Chương 051
Dục vọng đen tối Chương 052
Dục vọng đen tối Chương 053
Dục vọng đen tối Chương 054
Dục vọng đen tối Chương 055
Dục vọng đen tối Chương 056
Dục vọng đen tối Chương 057
Dục vọng đen tối Chương 058
Dục vọng đen tối Chương 059
Dục vọng đen tối Chương 060
Dục vọng đen tối Chương 061
Dục vọng đen tối Chương 062
Dục vọng đen tối Chương 063
Dục vọng đen tối Chương 064
Dục vọng đen tối Chương 065
Dục vọng đen tối Chương 066
Dục vọng đen tối Chương 067
Dục vọng đen tối Chương 068
Dục vọng đen tối Chương 069
Dục vọng đen tối Chương 070
Dục vọng đen tối Chương 071
Dục vọng đen tối Chương 072
Dục vọng đen tối Chương 073
Dục vọng đen tối Chương 074
Dục vọng đen tối Chương 075
Dục vọng đen tối Chương 076
Dục vọng đen tối Chương 077
Dục vọng đen tối Chương 078
Dục vọng đen tối Chương 079
Dục vọng đen tối Chương 080
Dục vọng đen tối Chương 081
Dục vọng đen tối Chương 082
Dục vọng đen tối Chương 083
Dục vọng đen tối Chương 084
Dục vọng đen tối Chương 085
Dục vọng đen tối Chương 086
Dục vọng đen tối Chương 087
Ngoại truyện 3 - Cha, nòng nọc của cha đâu?
Dục vọng đen tối Chương 089
Dục vọng đen tối Chương 090
Dục vọng đen tối Chương 091
Dục vọng đen tối Chương 092
Dục vọng đen tối Chương 093
Dục vọng đen tối Chương 094
Dục vọng đen tối Chương 095
Dục vọng đen tối Chương 096
Dục vọng đen tối Chương 097
Dục vọng đen tối Chương 098
Dục vọng đen tối Chương 099
Dục vọng đen tối Chương 100
Dục vọng đen tối Chương 101
Dục vọng đen tối Chương 102
Dục vọng đen tối Chương 103
Dục vọng đen tối Chương 104
Dục vọng đen tối Chương 105
Dục vọng đen tối Chương 106
Dục vọng đen tối Chương 107
Dục vọng đen tối Chương 108
Dục vọng đen tối Chương 109
Dục vọng đen tối Chương 110
Dục vọng đen tối Chương 111
Dục vọng đen tối Chương 112
Dục vọng đen tối Chương 113
Dục vọng đen tối Chương 114
Dục vọng đen tối Chương 115
Dục vọng đen tối Chương 116
Dục vọng đen tối Chương 117
Dục vọng đen tối Chương 118
Dục vọng đen tối Chương 119
Dục vọng đen tối Chương 120
Dục vọng đen tối Chương 121
Dục vọng đen tối Chương 122
Dục vọng đen tối Chương 123
Dục vọng đen tối Chương 124
Dục vọng đen tối Chương 125
Dục vọng đen tối Chương 126
Dục vọng đen tối Chương 127
Dục vọng đen tối Chương 128
Dục vọng đen tối Chương 129
Dục vọng đen tối Chương 130
Dục vọng đen tối Chương 131
Dục vọng đen tối Chương 132
Dục vọng đen tối Chương 133
Dục vọng đen tối Chương 134
Dục vọng đen tối Chương 135
Dục vọng đen tối Chương 136
Dục vọng đen tối Chương 137
Dục vọng đen tối Chương 138
Dục vọng đen tối Chương 139
Dục vọng đen tối Chương 140
Dục vọng đen tối Chương 141
Dục vọng đen tối Chương 142
Dục vọng đen tối Chương 143
Dục vọng đen tối Chương 144
Các truyện cùng thể loại