Anh Hùng Ngục Giam - Còn tiếp...
Giới thiệu truyện "Có vài người nhất định gặp nhau, dù cho một người ở thiên đường, một người ở địa ngục.” Hoa Hồng Ngục Giam, đệ nhất ngục giam của thế giới hiện thực! Ở đây giam giữ tội phạm siêu cấp nhất toàn cầu, tinh anh thương giới, trùm chính giới, siêu cấp hacker, thậm chí là chuyên gia vũ khí hạt nhân đều có thể tìm được ở chỗ này, dẫn dắt một đám người như vậy tiến vào thế giới giả thuyết, sẽ phát sinh chuyện gì? Anh Hùng giam ngục, đệ nhất ngục giam của thế giới giả thuyết! Ở đây giam giữ anh hùng và ma thú trong truyền thuyết, Mạt Nhật Sử Giả, Viễn Cổ Yêu Hoàng, Cự Ma Tù Trưởng, Thợ Săn Tiền Thưởng, thậm chí là cường đại nhất - THẦN! Tùy thân mang theo một tòa ngục giam như vậy, ai chọc ta, ta thả một con đi ra... Thật ra thế giới cũng là một tòa ngục giam, muốn thu được tự do chân chính, phải thay đổi thế giới! Truyện trinh thám
Anh Hùng Ngục Giam Chương 001
Anh Hùng Ngục Giam Chương 002
Anh Hùng Ngục Giam Chương 003
Anh Hùng Ngục Giam Chương 004
Anh Hùng Ngục Giam Chương 005
Anh Hùng Ngục Giam Chương 006
Anh Hùng Ngục Giam Chương 007
Anh Hùng Ngục Giam Chương 008
Anh Hùng Ngục Giam Chương 009
Anh Hùng Ngục Giam Chương 010
Anh Hùng Ngục Giam Chương 011
Anh Hùng Ngục Giam Chương 012
Anh Hùng Ngục Giam Chương 013
Anh Hùng Ngục Giam Chương 014
Anh Hùng Ngục Giam Chương 015
Anh Hùng Ngục Giam Chương 016
Anh Hùng Ngục Giam Chương 017
Anh Hùng Ngục Giam Chương 018
Anh Hùng Ngục Giam Chương 019
Anh Hùng Ngục Giam Chương 020
Anh Hùng Ngục Giam Chương 021
Anh Hùng Ngục Giam Chương 022
Anh Hùng Ngục Giam Chương 023
Anh Hùng Ngục Giam Chương 024
Anh Hùng Ngục Giam Chương 025
Anh Hùng Ngục Giam Chương 026
Anh Hùng Ngục Giam Chương 027
Anh Hùng Ngục Giam Chương 028
Anh Hùng Ngục Giam Chương 029
Anh Hùng Ngục Giam Chương 030
Anh Hùng Ngục Giam Chương 031
Anh Hùng Ngục Giam Chương 032
Anh Hùng Ngục Giam Chương 033
Anh Hùng Ngục Giam Chương 034
Anh Hùng Ngục Giam Chương 035
Anh Hùng Ngục Giam Chương 036
Anh Hùng Ngục Giam Chương 037
Anh Hùng Ngục Giam Chương 038
Anh Hùng Ngục Giam Chương 039
Anh Hùng Ngục Giam Chương 040
Anh Hùng Ngục Giam Chương 041
Anh Hùng Ngục Giam Chương 042
Anh Hùng Ngục Giam Chương 043
Anh Hùng Ngục Giam Chương 044
Anh Hùng Ngục Giam Chương 045
Anh Hùng Ngục Giam Chương 046
Anh Hùng Ngục Giam Chương 047
Anh Hùng Ngục Giam Chương 048
Anh Hùng Ngục Giam Chương 049
Anh Hùng Ngục Giam Chương 050
Anh Hùng Ngục Giam Chương 051
Anh Hùng Ngục Giam Chương 052
Anh Hùng Ngục Giam Chương 053
Anh Hùng Ngục Giam Chương 054
Anh Hùng Ngục Giam Chương 055
Anh Hùng Ngục Giam Chương 056
Anh Hùng Ngục Giam Chương 057
Anh Hùng Ngục Giam Chương 058
Anh Hùng Ngục Giam Chương 059
Anh Hùng Ngục Giam Chương 060
Anh Hùng Ngục Giam Chương 061
Anh Hùng Ngục Giam Chương 062
Anh Hùng Ngục Giam Chương 063
Anh Hùng Ngục Giam Chương 064
Anh Hùng Ngục Giam Chương 065
Anh Hùng Ngục Giam Chương 066
Anh Hùng Ngục Giam Chương 067
Anh Hùng Ngục Giam Chương 068
Anh Hùng Ngục Giam Chương 069
Anh Hùng Ngục Giam Chương 070
Anh Hùng Ngục Giam Chương 071
Anh Hùng Ngục Giam Chương 072
Anh Hùng Ngục Giam Chương 073
Anh Hùng Ngục Giam Chương 074
Anh Hùng Ngục Giam Chương 075
Anh Hùng Ngục Giam Chương 076
Anh Hùng Ngục Giam Chương 077
Anh Hùng Ngục Giam Chương 078
Anh Hùng Ngục Giam Chương 079
Anh Hùng Ngục Giam Chương 080
Anh Hùng Ngục Giam Chương 081
Anh Hùng Ngục Giam Chương 082
Anh Hùng Ngục Giam Chương 083
Anh Hùng Ngục Giam Chương 084
Anh Hùng Ngục Giam Chương 085
Anh Hùng Ngục Giam Chương 086
Anh Hùng Ngục Giam Chương 087
Anh Hùng Ngục Giam Chương 088
Anh Hùng Ngục Giam Chương 089
Anh Hùng Ngục Giam Chương 090
Anh Hùng Ngục Giam Chương 091
Anh Hùng Ngục Giam Chương 092
Anh Hùng Ngục Giam Chương 093
Anh Hùng Ngục Giam Chương 094
Anh Hùng Ngục Giam Chương 095
Anh Hùng Ngục Giam Chương 096
Anh Hùng Ngục Giam Chương 097
Anh Hùng Ngục Giam Chương 098
Anh Hùng Ngục Giam Chương 099
Anh Hùng Ngục Giam Chương 100
Anh Hùng Ngục Giam Chương 101
Anh Hùng Ngục Giam Chương 102
Anh Hùng Ngục Giam Chương 103
Anh Hùng Ngục Giam Chương 104
Anh Hùng Ngục Giam Chương 105
Anh Hùng Ngục Giam Chương 106
Anh Hùng Ngục Giam Chương 107
Anh Hùng Ngục Giam Chương 108
Anh Hùng Ngục Giam Chương 109
Anh Hùng Ngục Giam Chương 110
Anh Hùng Ngục Giam Chương 111
Anh Hùng Ngục Giam Chương 112
Anh Hùng Ngục Giam Chương 113
Anh Hùng Ngục Giam Chương 114
Anh Hùng Ngục Giam Chương 115
Anh Hùng Ngục Giam Chương 116
Anh Hùng Ngục Giam Chương 117
Anh Hùng Ngục Giam Chương 118
Anh Hùng Ngục Giam Chương 119
Anh Hùng Ngục Giam Chương 120
Anh Hùng Ngục Giam Chương 121
Anh Hùng Ngục Giam Chương 122
Anh Hùng Ngục Giam Chương 123
Anh Hùng Ngục Giam Chương 124
Anh Hùng Ngục Giam Chương 125
Anh Hùng Ngục Giam Chương 126
Anh Hùng Ngục Giam Chương 127
Anh Hùng Ngục Giam Chương 128
Anh Hùng Ngục Giam Chương 129
Anh Hùng Ngục Giam Chương 130
Anh Hùng Ngục Giam Chương 131
Anh Hùng Ngục Giam Chương 132
Anh Hùng Ngục Giam Chương 133
Anh Hùng Ngục Giam Chương 134
Anh Hùng Ngục Giam Chương 135
Anh Hùng Ngục Giam Chương 136
Anh Hùng Ngục Giam Chương 137
Anh Hùng Ngục Giam Chương 138
Anh Hùng Ngục Giam Chương 139
Anh Hùng Ngục Giam Chương 140
Anh Hùng Ngục Giam Chương 141
Anh Hùng Ngục Giam Chương 142
Anh Hùng Ngục Giam Chương 143
Anh Hùng Ngục Giam Chương 144
Anh Hùng Ngục Giam Chương 145
Anh Hùng Ngục Giam Chương 146
Anh Hùng Ngục Giam Chương 147
Anh Hùng Ngục Giam Chương 148
Anh Hùng Ngục Giam Chương 149
Anh Hùng Ngục Giam Chương 150
Anh Hùng Ngục Giam Chương 151
Anh Hùng Ngục Giam Chương 152
Anh Hùng Ngục Giam Chương 153
Anh Hùng Ngục Giam Chương 154
Anh Hùng Ngục Giam Chương 155
Anh Hùng Ngục Giam Chương 156
Anh Hùng Ngục Giam Chương 157
Anh Hùng Ngục Giam Chương 158
Anh Hùng Ngục Giam Chương 159
Anh Hùng Ngục Giam Chương 160
Anh Hùng Ngục Giam Chương 161
Anh Hùng Ngục Giam Chương 162
Anh Hùng Ngục Giam Chương 163
Anh Hùng Ngục Giam Chương 164
Anh Hùng Ngục Giam Chương 165
Anh Hùng Ngục Giam Chương 166
Anh Hùng Ngục Giam Chương 167
Anh Hùng Ngục Giam Chương 168
Anh Hùng Ngục Giam Chương 169
Anh Hùng Ngục Giam Chương 170
Anh Hùng Ngục Giam Chương 171
Anh Hùng Ngục Giam Chương 172
Anh Hùng Ngục Giam Chương 173
Anh Hùng Ngục Giam Chương 174
Anh Hùng Ngục Giam Chương 175
Anh Hùng Ngục Giam Chương 176
Anh Hùng Ngục Giam Chương 177
Anh Hùng Ngục Giam Chương 178
Anh Hùng Ngục Giam Chương 179
Anh Hùng Ngục Giam Chương 180
Anh Hùng Ngục Giam Chương 181
Anh Hùng Ngục Giam Chương 182
Anh Hùng Ngục Giam Chương 183
Anh Hùng Ngục Giam Chương 184
Anh Hùng Ngục Giam Chương 185
Anh Hùng Ngục Giam Chương 186
Anh Hùng Ngục Giam Chương 187
Anh Hùng Ngục Giam Chương 188
Anh Hùng Ngục Giam Chương 189
Anh Hùng Ngục Giam Chương 190
Anh Hùng Ngục Giam Chương 191
Anh Hùng Ngục Giam Chương 192
Anh Hùng Ngục Giam Chương 193
Anh Hùng Ngục Giam Chương 194
Anh Hùng Ngục Giam Chương 195
Anh Hùng Ngục Giam Chương 196
Anh Hùng Ngục Giam Chương 197
Anh Hùng Ngục Giam Chương 198
Anh Hùng Ngục Giam Chương 199
Anh Hùng Ngục Giam Chương 200
Anh Hùng Ngục Giam Chương 201
Anh Hùng Ngục Giam Chương 202
Các truyện cùng thể loại